POLITYKA PRYWATNOŚCI


Ochrona informacji prywatnych dotyczących Klientów Sklepu Internetowego Proskos jest dla nas kwestią priorytetową, dlatego robimy wszystko, abyście, korzystając z naszej strony internetowej, mogli czuć się bezpiecznie. W związku z tym, w trosce o prywatność naszych użytkowników, Sklep Internetowy Proskos wprowadza Politykę Prywatności, która w szczegółowy sposób informuje Klientów, jakie dane osobowe, podczas korzystania ze sklepu internetowego, są gromadzone i w jaki sposób następnie są przetwarzane.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wspólnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Proskos – w zakresie w jakim odnosi się on do prywatności klientów – zespół zasad i reguł dotyczących ochrony Danych Osobowych Klientów obowiązujących w Sklepie Internetowym Proskos. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zawartą poniżej.


Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych jest Operator Sklepu Internetowego Proskos, tj. JUMBALL Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, KRS: 0000879490, NIP: 9662146411, REGON: 387972708, który dokonuje przetwarzania danych osobowych klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Polityka prywatności została przyjęta przez Operatora Sklepu Internetowego Proskos w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego Proskos, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.

3. Operator Sklepu Internetowego Proskos zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim klientom Sklepu Internetowego Proskos realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych w każdym czasie, prawo do ich poprawy, aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Operatora Sklepu Internetowego Proskos z odpowiednim żądaniem na adres [email protected].

4. W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Proskos Operator gromadzi następujące dane o Klientach – imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, login (jeszcze jakieś?) – które Klient podaje dobrowolnie podczas rejestracji. Podanie powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach Sklepu Internetowego Proskos. Operator przetwarza Dane Osobowe Klientów wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Ta strona używa plików „cookies”. Informacje zarejestrowane w plikach “cookies” Sklep Internetowy Proskos używa m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Wykorzystywane są one także do dostosowania Sklepu Internetowego Proskos do indywidualnych potrzeb Klientów. Możesz zmienić ustawienia dotyczące “cookies” w swojej przeglądarce internetowej. Zmiana ustawień plików “cookies” może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

6. Sklep Internetowy Proskos gromadzi także informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem www.proskos.com. Zebrane w ten sposób dane służą wyłącznie analizie i weryfikacji działania witryny Sklepu Internetowego Proskos.

7. Wszystkie dane przetwarzane przez Operatora Sklepu Internetowego Proskos zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane Klientów nie są wykorzystywane przez Operatora w innym celu niż umożliwienie Klientowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Sklep Internetowy Proskos. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach innych niż określone powyżej, np. w celach promocyjnych i marketingowych Operatora jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych Operatora.

8. Ponadto Klienci mają możliwość subskrybowania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newsletter informujemy Klientów o naszych najnowszych ofertach. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera, przesyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].

9. W ramach Sklepu Internetowego Proskos Dane Osobowe Klienta podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) nie są widoczne dla pozostałych Klientów. Zebranych danych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez zgody Klientów. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Operator nie odpowiada za ewentualne udostępnienie Danych Osobowych Klienta podmiotom trzecim, w przypadku kiedy Klient Sklepu Internetowego sam podał je do wiadomości innym Klientom.

10. Sklep Internetowy Proskos zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Powiadomienie o zmianach nastąpi poprzez rozesłanie wiadomości do Klientów na skrzynkę mailową podaną podczas rejestracji. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności mogą mieć miejsce wyłącznie celem zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa dla naszych Klientów.

11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących danych osobowych przetwarzanych i gromadzonych przez Sklep Internetowy Proskos, prosimy zwrócić się do nas poprzez wiadomość e-mail z prośbą o udzielenie bezpłatnych informacji w tym zakresie. Kontakt ten uzyskać można pod adresem [email protected]. Mamy nadzieję, że powyższe zasady sprawią, że użytkowanie Sklepu Internetowego Proskos będzie bezpieczne i przyjemne.

12. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: JUMBALL Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, KRS: 0000879490, NIP: 9662146411, REGON: 387972708.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z administratorem pod adresem [email protected]
3. Administrator danych osobowych – Jumball Sp. z o.o. – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.