REGULAMIN TRENINGÓW


REGULAMIN TRENINGÓW PROSKOS
1. Podstawowe zasady realizacji treningu:
Każdy trening trwa:
2 godziny w Poznaniu
1 godzinę i 30 minut w Gdyni
W cenie zajęć zapewniamy boisko, niezbędny sprzęt oraz piłki, wodę musisz ogarnąć we własnym zakresie.
Terminy i lokalizacje treningów możesz znaleźć na proskos.com.

2. Ceny treningów:
Poznań:
Wejście jednorazowe: 50 zł
Karnet 5 treningów: 200 zł
Gdynia:
Wejście jednorazowe: 40 zł
Karnet 5 treningów: 175 zł
Za jeden trening zapłacić możesz bezpośrednio przed zajęciami. Aby zakupić karnet odwiedź stronę proskos.com/karnety.

3. Opcje treningu indywidualnego
Nie pasują Ci terminy treningów? Chcesz potrenować wybrany element? Zbierz grupę znajomych i zgłoś się za pomocą facebooka bezpośrednio do Trenera.
Chcesz zorganizować aktywną integrację firmową? Skontaktuj się z nami, a na pewno ustalimy odpowiednią formę zajęć oraz dogodny termin.

4. Organizacja treningu
A) Na treningi zapiszesz się tylko i wyłącznie na stronie proskos.com/treningi.
B) Jeżeli coś Ci wypadło napisz za pomocą facebooka bezpośrednio do Trenera. Jeśli wycofasz się z udziału w treningu na mniej niż 8h przed zajęciami, niestety nie będziemy mogli zwrócić Ci wejściówki, chyba że znajdziesz zastępstwo.
C) W przypadku odwołania treningu np. ze względu na warunki pogodowe zostaniesz o tym poinformowany na grupie.
D) Podczas zapisywania się na trening zwróć uwagę dla jakiej grupy (poziomu) jest przeznaczony, staramy się jak najbardziej dostosować ćwiczenia do Twoich potrzeb.
E) W przypadku pytań skontaktuj się z Trenerem przez facebooka.
F) W przypadku zapisania się mniej niż 4 osób do 4h przed treningiem, trening może zostać odwołany postem na grupie fb.

5. Tematyka treningów
Na każdym treningu będziemy skupiali się na konkretnych elementach siatkarskiego rzemiosła takich jak: zagrywka, przyjęcie, dogranie free balla, wystawa dołem, wystawa górą, plas, atak, obrona plasu, obrona ataku, blok, wycofanie od bloku, wystawa sytuacyjna, atak na kontrze, mentalne oraz taktyczne aspekty gry.

6. Opis poziomów
Podział oraz opis poziomów znajdziesz tutaj:
https://proskos.com/podzial-poziomow/

7. Uwagi końcowe
A) Proskos nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy powstałe podczas treningu.
B) Zapisując się na trening oświadczasz, że zapoznałeś się z powyższym regulaminem.
C) Osoby poniżej 18. roku życia zobowiązane są do okazania pisemnej bądź elektronicznej (w formie zdjęcia) zgody rodziców na udział w zajęciach treningowych.

8. Przetwarzanie danych osobowych
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Proskos danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
8.1. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy – Proskos.
8.2. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Proskos z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Królowej Jadwigi 56/5, 61-873 Poznań. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
8.3. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Proskos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z administratorem pod adresem [email protected]
3. Administrator danych osobowych – Proskos Sp. z o.o. - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8.5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8.6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
8.7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
8.8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.